Tải về Epoch Javascript Calendar(Tiếng Việt)

Dịch sang tiếng Việt bởi Lê Khôi Phong

Giấy phép

Giấy phép của phần mềm này ở Creative Commons GNU Lesser Public License—điều này có nghĩa là bạn có thể copy nó và chỉnh sửa nếu cần thiết và nhớ để lại bản quyền gốc của chương trình (ở trong các file .js) intact.

Các ngôn ngữ khác


Tải về!

Xin hãy chọn hệ điều hành của máy chủ mà bạn muốn chạy Epoch Calendar. Không có sự khác biệt nào giữa các gói này.

Choose Your Operating System

Windows

Unix/Linux